Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kas vyksta šiandien Lietuvoje? 

 PASTABA: tinklapis www.mesbaltai.lt dėl trečiųjų asmenų nuomonių ar pasisakymų nėra atsakingas.


ATSIBUSKIT!!! MES BALTAI!!!


STRAIPSNIS VERČIANTIS SUSIMĄSTYTI....

Straipsnis iš "Gabija", 2001-07-21 Nr. 3

 

Autorius: Marcus Eli Ravage. Perspausdinta iš THE CENTURY MAGAZINE 1928 sausis

 

Žinoma, jūs piktinatės dėl mūsų. Ir nėra jokios prasmės teigti, kad ne. Taigi negaiškime laiko neigimams ir alibi. Jūs tai žinote, ir aš tai žinau, taigi mes suprantame vieni kitus. Pritarkite, kai kurie jūsų geriausi draugai yra žydai, ir visa kita. Manau, kad tai ašjau keletą kartų girdėjau. Ir aš taip pat žinau, kad jū s nepuolate manąs asmeniškai, "manęs" žydo, kaip puolate mus savo didmenine mada, nes aš esu kitoks nei jūs, ir negi jūs nežinot, aš esu toks pat geras kaip ir jūs. Tas nedidelis atleidimas, beje, neleidžia man jaustis dėkingu, tačiau dabar tai nesvarbu. Tai tų, kurie agresyvūs, lipantys, stumiantys, materialistai, jūs ir nemėgstate. Žodžiu tų, kurie jums taip primena jūsų pačių kylančius brolius. Mes puikiai suprantame vieni kitus. To aš nelaikau prieš juos.

Tegu bus pagarbinta mano siela, aš nieko nekaltinu už kieno nors nemėgimą. Labiausiai mane intriguoja šioje priešžydinėje kampanijoje, kaip jūs tai vadinate, tai, kad jū s taip gudriai ir suktai išsisukinėjate, jog atrodo kenčiate nuo savo pačių sąžinės taip, kad jei ne apsimestumėte, jaustumčte erzulį.

Taip yra ne dėl to, kad esate mėgėjai: jau beveik penkiolika amžių jūs tuo užsiimate. Tačiau stebint jus ir girdint jūsų vaikis kus pretekstus, galima pagalvoti, kad jūs patys dorai nežinote apie ką visa tai. Jūs mūsų nemėgstate, bet patys nežinote kodėl. Kas antrą dieną vis sugalvojatc pasiteisinimą "priežastį" kaip patys ją vadinate. Pilate į krūvą pasiteisinimus, kuriuos sugalvojote per tuos šimtmečius ir vis galvojate naujus, nors kiekvienas naujas pasiteisinimas yra vis juokingesnis ir paneigiantis prieš tai buvusį.

Prieš daug metų aš girdėjau, kad mes buvome nešvarių pinigų gamintojai ir komerciniai materialistai; dabar skundžiamasi pašnibždomis, kad nėra tokios srities nei mene, nei profesijoje, kuri būtų saugi nuo žydų invazijos. Mes esame, kaip jūs linkę manyti, iš vieno klano ir išskirtiniai, kadangi mes nekuriame santuokų su jumis ir mes taip pat esame lipikai ir stūmikai ir blogis jūsų rasinei integracijai.

Mūsų pragyvenimo lygis yra toks žemas, kad mes kuriame jums lindynes ir saldainių industrijas ir taip gerai, kad tiesiog išgyvendiname jus iš geriausių jūsų rezidencijų. Mes sumažiname savo patriotinę pareigą karo metu, kadangi iš prigimties esame pacifistai ir mes esame labiausiai laimėję iš tokių karų (skaitykite "Senųjų Ziono narių protokolus").

Mes tuo pačiu metu esame kapitalizmo įkūrėjai ir pasekėjai ir aršiausi jo priešai. Žinoma, istorija neturi nieko panašaus į mus dėl mūsų nepastovumo. Ir tiesa, aš vos nepamiršau priežasčių priežasties. Mes esame storakakliai žmonės, kurie niekada nepriėmė krikščionybės ir mes esame tie kriminaliniai nusikaltėliai, kurie nukryžiavo jos įkūrėją.

Bet aš jums pasakysiu, kad patys save apgaunate. Jums trūksta žinių, kad galėtumėte blaiviai pažiūrėti į faktus. Jūs niekinate žydus ne dėl to, kad kaip jūs patys linkę manyti, mes nukryžiavome Jėzų, bet dėl to, kadmesjįpagimdėme. Jūsų tikrasis ginčas su mumis yra ne dėl to, kad mes atmetėme krikščionybę, bet kad mes primėtėme ją jums. Jūsų padriki, prieštaringi kaltinimai mums neužlopo mūsų juodų nusikaltimų. Jūs mus kaltinate įvykdžius revoliuciją Maskvoje. Sakykim, mes priimame šį kaltinimą. Kas iš to? Palyginus su tuo ką padarė Paulius iš Taršos Romoje, rusų sukilimas panašus į gatvių riaušes.

Jūs labai triukšmaujate, kad žydai turi daug įtakos jūsų teatrams ir kinui. Labai gerai pagalvojus, jūsų nusikundimas yra pelnytas. Bet kas tai palyginus su mūsų įtaka jūsų bažnyčioms, mokykloms, teisei , vyriausybėms ir mintims, kurios yra jūsų galvose kiekvieną dieną.

Nemokša rusas išleidžia knygą "Ziono senolių protokolai", kurioje kaltina mus sudarius planą Antrajam pasauliniam karui. Jūs tikite ta knyga. Gerai. Dėl argumentų mes perrašysime kiekvieną šios knygos žodį. Tai genialu ir autentiška. Bet kas tai yra palyginus su tikra istorine konspiracija, kurią mes sukūrėme, kurios mes niekada neneigėme, nes jums neužteko drąsos ja mūsų apkaltinti ir kurios užrašai yra prieinami kiekvienam norinčiam paskaityti?

Jei jus tikrai esate rimti kaltindami žydus, gal aš galėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, vertą dėmesio? Kokia nauda kaltinti žydus, kad jie kontroliuoja visuomeninę jūsų nuomonę savo finansinių magnatų, laikraščių leidėjų, kino prodiuserių pagalba, jei galite kuo puikiausiai kaltinti juos, kad jie kontroliuoja visą civilizaciją savo Žydiška evangelija?

Jūs dar nejaučia! tikrosios mūsų kaltės gilumo. Mes esame įsibrovėliai. Mes esame naikintojai. Mes paėmėm jūsų natūralų pasaulį, jūsų idealus, jūsų likimą ir mmiokojom juos. Mes slepiamės ne tik po paskutiniu didžiausiu karu, bet po beveik visais jūsų karais, ne tik po Rusijos revoliucija, bet po beveik visomis pasaulyje vykusiomis revoliucijomis. Mes atnešėme nesantarvę, teisingą pasimetimą ir frustraciją į jūsų asmeninį bei visuomeninį gyvenimą. Ir mes vis dar tai darome. Ir niekas negali pasakyti kiek ilgai visa tai dar tęsis.

Pasižiūrėkite truputį atgal ir pamatysite kas atsitiko. Prieš devyniolika šimtų metų jūs buvote nekalta, laisva pagonių rasė. Jūs garbinote nesuskaičiuojamą daugybę dievų ir dievaičių, oro dvasias, tekančių upių ir miškų dvasias. Jūs didžiavotės savo nuogų kūnų grožiu. Jūs drožinėjote savo įsivaizduojamus dievus savo kūnų pavidalu. Karas ir vergija jūsų sistemoje buvo fiksuotos institucijos. Besilinksmindami kalnų ir slėnių papėdėse jūs pradėjote spekuliuoti stebuklais ir mistika ir padėjote pamatus gamtos mokslui ir filosofijai. Jūs turėjote jautrią kultūrą, nenuvargintą socialinės sąžinės dyglių arba bet kokių sentimentalių klausinėjimų apie žmonių lygybė' Kas žino, koks didelis ir šlovingas likimas jūsų laukė, jei mes būtume palikę jus ramybėje? Bet mes jūsų vienų nepalikome. Mes paėmėm jus į savo rankas ir nutraukėme žemyn nuo tos gražios struktūros, kurią jūs buvote susikūrę, tuo pakeisdami visą jūsų istorijos kursą. Mes jus nugalėjome taip, kaip nė viena jūsų imperijų kada pavergė Afriką ar Aziją. Ir mes tai padarėme be kulkų, be kraujo ar kokio sąmyšio, be jokio jėgos panaudojimo. Mes tai padarėme vien tik savo dvasios galybe, savo idėjomis, savo propaganda.

Mes padarėme jus nesąmoningais mūsų misijos nešėjais visam pasauliui, jo barbariškom rasėms, nesuskaičiuojamam skaičiui dar daugiau negimusių kartų. Visiškai nesuprasdami ką mes jums darėme, jūs tapote mūsų rasinių tradicijų agentais pasaulyje, nešdami mūsų evangeliją į neištyrinėtus pasaulio kampelius. Mūsų genties papročiai tapo jūsų moralinio elgesio šerdimi. Mūsų genties įstatymai įsitvirtino jūsų konstitucijose ir teisinėse sistemose. Mūsų legendos ir pasakos yra šventa disciplina, kurią jūs niūnuojate savo naujagimiams. Mūsų senoji nedidelė šalis yra jūsų šventoji žemė. Mūsų nacionalinė literatūra yra jūsų šventoji biblija. Tai ką mūsų tauta sumanė ir mokė tapo taip tampriai įausta į jūsų kalbą ir tradicijas, kad nė vienas iš jūsų nelaikomas išsilavinusiu, jei nėra susipažinęs su mūsų rasiniu palikimu.

Žydai amatininkai iržvejai yra jūsų mokytojai, yra šventieji, kurių garbei jūs pridrožinėjote nesukaičiuojamą galybę statulų ir pastatčte nesuskaičiuojamų daugybę katedrų. Žydų mergina yra jūsų motinystės ir moteriškumo simbolis. Žydų maištininkas pranašas yra centrinė figūra jūsų religiniuose garbinimuose. Mes nuvertėme jūsų stabus, numėtėme juos Salin nuo jūsų rasinio palikimo, o vietoje to davėme savo dievąir savo tradicijas. Nė vienas pasaulio užkariavimas negali net lygintis su šiuo šluojančiu mūsųjūsų užkariavimu.

Kaip mes tai padarėme? Beveik atsitiktinai. Beveik prieš du tūkstančius metų tolimoje Palestinoje mūsų religija pradėjo pu ti ir labai sumateriaįėjo. Šventovė buvo pinigų keitėjų rankose. Degeneravę, savanaudžiai šventikai pelnėsi iš mūsų žmonių. Tada atsirado jaunas patriotas idealistas ir keliavo po šalį kviesdamas atgaivinti tikėjimą. Jis net nemanė sukursiąs naująbažnyčią. Kaip ir prieš jį buvusių pranašų, jo tikslas buvo išgryninti ir atgaivinti senajątikybą. Ji atakavo šventikus ir iš šventyklų ginė pinigų keitėjus. Tai atvedė jį prie konflikto su egzistavusiais įstatymais ir juos remiančiais šulais. Romėnų valdžia, kuri tuo metu buvo okupavusi šią šalį, bijodama jo revoliucinės agitacijos ir galimos politinės jėgos, suėmė jį ir nuteisė myriop nukryžiuojant, nes tai buvo populiariausia egzekucijos forma tuo metu. Jėzaus iš Nazareto pasekėjai, daugiausia vargšai darbininkai ir vergai, netekties ir nusivylimo valandą nusisuko nuo pasaulio ir susibūrė į pacifistų broliją dalindamiesi savo netekto lyderio mirties atsiminimais ir gyvendami kartu komunistiškai. Jie buvo tik nauja Judėjos sekta, be jėgos ir be pasekmių. Tik po to, kai Jeruzalė buvo sunaikinta romėnų, naujoji tikyba pradėjo kilti. Tada patriotas vardu Paulius ar Saulius sugalvojo nuolankumo idėjąprieš romėnųjėgą, griaunant romėnų kareivių moralę doktrinomis apie meilę ir nesipriešinimą kaip tai pamokslavo mažoji žydų krikščionių sekta. Jis tapo apaštalu ir taip gerai atliko savo darbą, kad per keturis amžius didžioji imperija, kuri buvo užkariavusi Palestiną ir beveik pusę likusio pasaulio, virto griuvėsiais. Ir įstatymas, kuris plito nuo Ziono, tapo oficialia religija Romoje.

Tai buvo mūsų dominavimo jūsų pasaulyje pradžia. Bet tai buvo tik pradžia. Nuo tol jūsų istorija yra tik truputis daugiau nei kova dėl viešpatavimo tarp jūsų senosios pagoniškos dvasios ir mūsų žydiškos dvasios. Pusė iš jūsų karų, didelių ir mažų yra karai dėl religijos, kovoti dėl vienokios ar kitokios mūsų mokymo interpretacijos. Vos tik jūs išsivadavote nuo savo primityvaus pagoniško mąstymo ir norėjote priimti pagoniškus romėnų pamokymus, iškilo Liuteris, ginkluotas mūsų evangelija ir nusodino jus dar kartą į sostą iškeldamas mūsų palikimą. Paimkime tris didžiausias revoliucijas moderniais laikais-prancūzų, amerikiečių ir rusų. Kas jos yra, jei ne žydų idėjos apie socialinį, politinį ir ekonominį teisingumą triumfas?

Ir galo vis dar nesimato. Mes vis dar jus valdome. Būtent dabar jūsų bažnyčios yra plėšomos pusiau civilinio karo tarp fundamentalistų ir modernistų, tai yra tarp tų , kurie supranta mūsų mokymąpažodžiui ir tarp tų, kurie mažais žingsneliais stengiasi mūsų atsikratyti. Vėl ir vėl puritoniškas Judėjos palikimas prasiveržia cenzūros bangomis, sekmadieniniais mėlynais įstatymais ir tautiniais draudimo aktais. Ir kol vyksta tokie dalykai, jūs tuščiažodžiaujate apie žydišką įtaką jūsų filmams.

Taigi ar nuostabu, kad jūs nemėgstate mūsų? Mes užkimšome kamščiu jūsų progresą. Mes jums primėtėme visiškai svetimą knygą ir svetimą tikėjimą, kurio jūs negalite nuryti ir suvirškinti, kuris kertasi su jūsų gimta siela, kuris verčia jus jaustis visą laiką ligoniais ir kuriam trūksta dvasios jėgų atmesti arba visiškai priimti.

Žinoma, jūs niekada visiškai nepritarėte krikščioniškiems pamokslams. Savo širdyse jūs vis dar pagonys. Jūs vis dar mė gstate karus ir rimtas kovas. Jūs vis dar didžiuojatės nuogo kūno gražumu ir tobulumu. Jūsų socialinė sąžinė, nepaisant visos demokratijos ir visųjusųsocialiniųrevoliucijų, yra vis dar apgailėtinas dalykas. Mes gi padalijome jūsų sielą pusiau, sumaišėme jūsų impulsus ir paralyžavome jūsų troškimus. Mūšio viduryje jūs esate priversti klauptis prieš tą, kuris liepė jums atsukti antrą žandą, kuris sakė "nesipriešink blogiui" ir "palaimintieji yra taikdariai". Savo troškinių siekime jūs esate staiga sumaišyti prisiminimų apie sekmadienio pamokslus, negalvoti apie rytdieną. Pramoninėse kovose, kur streiką galite įveikti be prievartos, jums staiga yra primenama, kad varguomenė yra palaiminta ir kad žmonės yra visi broliai viešpaties karalystėje. Ir vos tik jūs pasirengiate pasiduoti gundymui, jūsų žydiškas mokymas uždeda ant peties ranką ir nuo virpančių lūpų atitraukia sklidiną puoduką. Jūs krikščioniai niekada netapote krikščionizuoti. Čia mes pralaimėjome. Tačiau visiems laikams sugadinome jums pagoniškas linksmybes.

Kodėl jūs turėtumėte mums būti malonūs? Jei mes būtume jūsų vietoje, turbūt, dar labiau jūsų nekęstume nei jūs nemėgstate mūsų. Bet mes niekada nesakytume jums kodėl. Niekada neišgalvotume nevykusių pretekstų. Turėdami milijonus tiesiog iki skausmo gerbiamų parduotuvių savininkų, mes niekada neįžeidinėtume jūsų proto ir sąžiningumo kalbėdami apie komunizmą kaip apie žydų filosofiją. Ir turėdami milijonus sunkiai dirbančių žydų darbininkų, niekada nesijuoktume iŠ savęs kalbėdami . apie tarptautinį kapitalizmą kaip apie žydų monopoliją. Ne, mes apmąstytume šią sumakaluotą, neefektyvią makalynę, kurią vadiname civilizacija, pusiau krikšė ioniška, pusiau pagoniška ir tiesiai šviesiai pasakytume: "už Šį šiukšlyną dėkojame jums, jūsų pranašams ir jūsų biblijai".

Geju paradas 2010

Ivykiai Siauliuose

Ivykiai Siauliuose 2

Ivykiai Lietuvoje 3